Новоайдарська селищна рада
Новоайдарський район, Луганська область

Бюджет участі (громадський бюджет)

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ УЧАСТІ

(ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ) В НОВОАЙДАРСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ

1.      ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Бюджет участі (громадський бюджет) (надалі – бюджет участі) – частина бюджету Новоайдарської селищної ради, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади, відповідно до цього Положення та за процедурою, визначеною відповідною таким видаткам бюджетною програмою.

1.2. Територіальна громада – мешканці, які постійно проживають на території Новоайдарської селищної ради.

1.3. Проектна пропозиція – це пропозиція, що подана автором та має підтримку не менше 5 осіб (окрім самого автора), що не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Новоайдарської селищної ради, не перевищує термін одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування та оформлена згідно вимог даного Положення.

1.4. Конкурс – це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно вимог цього Положення.

1.5. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням селищного голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в НОВОАЙДАРСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ, проводить експертну оцінку проектних пропозицій на предмет відповідності діючому законодавству, діючим цільовим та бюджетним програмам, та в разі необхідності за згоди автора – доопрацювання і внесення змін до проектної пропозиції.

1.6. Автор – особа, яка підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку визначеному цим Положенням.

1.7. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами територіальної громади шляхом голосування на громадських слуханнях у територіальній громаді відповідно до передбачених цим Положенням процедур.

1.8. Локалізація актуальності проектної пропозиції – опція, що визначається автором проектної пропозиції, на рівні територіальної громади, внутрішніх громад першого та другого рівнів.

2.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори (конференції).

2.2. Фінансування проектних пропозицій бюджету участі здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

2.3. Загальний обсяг бюджету участі на бюджетний рік складає 0,5 відсотків затвердженого обсягу власних і закріплених доходів загального фонду бюджету Новоайдарської селищної ради на поточний бюджетний період, але не більше 40 тис. грн. Абсолютний обсяг фінансування бюджету участі визначається на дату установчого засідання Координаційної ради щодо старту прийому проектних пропозицій.

2.4. За рахунок коштів бюджету участі у НОВОАЙДАРСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ можуть бути профінансовані проектні пропозиції, які підтримані шляхом голосування членами територіальної громади.

2.5. Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати одного бюджетного року.

2.6. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності територіальної громади.

2.7. Вартість однієї проектної пропозиції з актуальністю, локалізованою на рівні «Новоайдарська селищна рада», що буде профінансована за рахунок коштів бюджету участі не повинна  перевищувати 15 тис. грн.

2.8. У разі невідповідності вимогам цього Положення проектні пропозиції мають бути відкореговані. Корективи та необхідні зміни до проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (письмово, електронною поштою та телефоном), або за письмовим погодженням автора в той же термін Координаційною радою. В іншому випадку проектна пропозиція буде відхилена.

2.9. Фінансування проектних пропозицій, які схвалені Координаційною радою, здійснюється в межах загального обсягу бюджету участі, який визначений у п.2.3. цього Положення.

3.        ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

3.1. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням селищного голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі.

3.2. До складу Координаційної Ради входить не менше 6 і не більше 8 осіб, з яких 4 особи призначаються з числа представників територіальної громади за нормами пропорційного представництва громад населених пунктів селищної ради за резолюціями скликаних селищним головою чи відповідними спеціалістами по зв’язках з громадськістю та проведених у громадах населених пунктів селищної ради Громадських слухань (в разі подання в резолюціях Громадських слухань більшої кількості кандидатур, селищний голова визначається, обираючи відповідного представника з числа поданих резолюцією, а в разі якщо Громадські слухання не визначились із кандидатурами, призначає представника на власний розсуд з числа членів територіальної громади, чиє постійне місце проживання зареєстроване у відповідній громаді населеного пункту селищної ради), та від 2 до 4 осіб з числа посадових осіб селищної ради.

3.3. За посадою до Координаційної ради входять селищний голова та головний бухгалтер селищної ради, який є відповідальним за фінанси та ведення бухгалтерського обліку селищної ради.

3.4. Очолює Координаційну раду і головує на її засіданнях селищний голова. Селищний голова має право доручити головування на засіданні іншому члену Координаційної ради.

3.5. Рішення Координаційної ради приймаються на засіданнях у формі ухвал, та протокольних доручень.

3.6. Засідання Координаційної ради скликаються селищним головою або уповноваженою ним особою з числа членів Координаційної ради. Засідання Координаційної ради є чинним за присутності понад половини її членів. На засіданнях Координаційної ради ведеться протокол. Ведення протоколу доручається протокольним дорученням Координаційної ради одному з її членів, або іншій особі, яка вважається секретарем засідання. Оригінали протоколів засідань підписуються головуючим та секретарем засідання і зберігаються у члена Координаційної ради, відповідального за фінанси та ведення бухгалтерського обліку селищної ради. Протоколи засідань публікуються у форматі «word» на офіційному веб-сайті селищної ради в розділі «бюджет участі».

3.7.  Рішення Координаційної ради ухвалюються відкритим голосуванням. Для ухвалення рішення потрібно голосування за нього понад половини з числа присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

3.8. Засідання координаційної ради проводяться відкрито, як правило в приміщенні Новоайдарської селищної ради. За ухвалою Координаційної ради можливе проведення засідань в інших місцях. Про час і місце наступних засідань, та порядок денний Координаційна рада повідомляє своїх членів не менш ніж за 2 календарних дні до засідання.

3.9. Координаційна рада може надавати протокольні доручення своїм членам в межах компетенції.  

3.10. Функції Координаційної Ради:

- приймати від авторів проектні пропозиції на засіданнях та доручити прийняття таких пропозицій одному чи кільком своїм членам в періоди між засіданнями;

- приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення;

- проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

- подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі;

- приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для схвалення через механізми демократії участі;

- попередньо визначати абсолютний обсяг фінансування бюджету участі на наступний рік у відповідності до пункту 2.3. даного Положення;

- отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі;

- визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях селищної ради;

- контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань через офіційний веб-сайт Новоайдарської селищної ради, завчасно повідомляти про час та місце проведення засідання.

- за письмовим або усним (даним на засіданні Координаційної ради під протокол) погодженням авторів проектних пропозицій вносити до них зміни та доповнення, зокрема в частині приведення у відповідність діючому законодавству;

- вносити виконавчому комітету селищної ради для включення у проект бюджету селищної ради на наступний рік схвалені резолюціями заходів демократії участі проектні пропозиції разом з пропозиціями змін та доповнень до відповідних бюджетних запитів відповідальних виконавців та головних розпорядників, проектів бюджетних програм.

- Проводити моніторинг виконання бюджетних програм звітного року в частині завдань, включених до розділу «бюджет участі» за загальним і спеціальним фондами бюджету селищної ради.

- інформувати селищного голову та відповідних спеціалістів по зв’язках з громадськістю про необхідність проведення заходів демократії участі при наявності попередньо схвалених для розгляду на таких заходах проектних пропозицій.

3.11. Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження селищним головою.

3.12. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним викладеним письмово на ім’я селищного голови бажанням або колегіальною ухвалою, прийнятою у звичайному порядку, в разі смерті чи недієздатності члена, або без вимог до зазначення підстав, якщо за неї проголосували не менше 2/3 від чинного складу Координаційної ради.  Внаслідок припинення членства представником громади населеного пункту селищної ради селищний голова чи за його дорученням відповідний спеціаліст по зв’язках з громадськістю протягом 20 календарних днів після припинення скликає Загальні збори/конференцію членів відповідної громади для визначення і пропонування селищному голові кандидатури члена Координаційної ради замість вибулого.   

3.13. Чіткої періодичності засідань Координаційної ради не встановлюється. Засідання мають призначатися за наявності проектних пропозицій, що надійшли. Термін надходження пропозицій встановлюється для включення у бюджет участі наступного року – з 1 січня по 1 вересня поточного року. За наявності таких пропозицій засідання призначається на перші 15 днів вересня, і продовжується з можливими перервами до повного розгляду усіх пропозицій, що надійшли, і прийняття рішень про схвалення чи відхилення пропозицій, але не пізніше, ніж до 10 жовтня. За час засідання всі знайдені у пропозиціях помилки чи неузгодженості мають бути усунені в установлений цим Положенням спосіб. Не пізніше, ніж 10 жовтня, Координаційна рада має подати селищному голові вичерпний перелік схвалених нею проектних пропозицій, а також пов’язаних пропозицій про зміни і доповнення до бюджетних запитів і проектів паспортів бюджетних програм. Після отримання пакету схвалених Координаційною радою проектних пропозицій, селищний голова та уповноважені ним спеціалісти по зв’язках з громадськістю протягом 50 календарних днів скликають та проводять відповідні заходи демократії участі. Проектні пропозиції, схвалені Загальними зборами/конференціями чи Громадськими слуханнями після 1 грудня виконавчим органом Новоайдарської селищної ради при підготовці проекту бюджету селищної ради на наступний рік можуть не прийматись до уваги.

3.14. При розгляді проекту селищного бюджету на наступний рік селищна рада розглядає розділ «бюджет участі» і в разі невключення до видаткової частини всіх чи частини проектних пропозицій, повинна прийняти окреме рішення про відмову відповідному автору у включенні відповідної проектної пропозиції до видаткової частини селищного бюджету, з зазначенням мотивів такої відмови.

3.15. Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі.

4.        ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

4.1. Вимоги до проектних пропозицій:

4.1.1. Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.

4.1.2. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

-       одна заявка – один об'єкт;

-       об’єкт загального користування;

-       актуальність для членів територіальної громади загалом, чи окремих громад населених пунктів селищної ради;

-       наявність чіткої мети та очікуваного результату, їх узгодженість між собою;

-       можливість реалізації протягом бюджетного року;

-     результативні показники: а) затрат (загальна числова характеристика об’єктів в натуральному виразі, що потребують створення, реконструкції, ремонту, експлуатації, відновлення, підтримання; загальна вартість зазначених дій; кількість потрібних штатних одиниць в розрізі посад, або інше, якщо це передбачено нормативною базою Міністерства Фінансів)

б) продукту (те ж, що і для затрат, але в частині запланованих до відповідного створення, реконструкції, ремонту, експлуатації, відновлення, підтримання, або інше, якщо це передбачено нормативною базою Міністерства Фінансів)

в) ефективності – вартісні показники на одиницю натуральних елементів, або інше, якщо це передбачено нормативною базою Міністерства Фінансів

г) відношення показників продукту до показників затрат, або інше, якщо це передбачено нормативною базою Міністерства Фінансів.

ґ) для пропозицій, по яких вже здійснювались витрати, чи наявне часткове виконання – вичерпну характеристику таких витрат і пов’язані документи чи посилання на них (проектно-кошторисна документація, паспорти на закуплене устаткування, перелік закуплених матеріалів, сертифікати в разі потреби, виконавча документація, місця зберігання, зазначення балансоутримувача та балансової вартості тощо, а також перелік необхідних заходів в разі потреби зміни балансоутримувача).

д) для пропозицій, що передбачають витрати за різною економічною класифікацією видатків (КЕКВ), зазначити перелік таких витрат, та очікувану вартість кожної, з посиланням на джерела підтвердження вартості.

4.1.3. Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Новоайдарської селищної ради.

4.1.4. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності Новоайдарської селищної ради і відповідати затвердженій кадастровій документації.

4.2. Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, що будуть профінансовані за рахунок коштів бюджету участі, оформлені згідно вимог, мають формуватись з наступного пакету документів: бланк-заявка, список з підписами щонайменше з 5 членів територіальної громади (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують.

4.3. Проектні пропозиції подаються в паперовому або електронному вигляді на адресу Новоайдарської селищної ради чи під розпис безпосередньо уповноваженому на прийняття пропозицій члену Координаційної ради, або Координаційній раді під час її засідання.

4.4. Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на конкурс, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі Новоайдарської селищної ради, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, будуть розміщенні на офіційному веб-сайті Новоайдарської селищної ради у розділі «Бюджет участі».

4.5. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду, але зробити це повинен не пізніше ніж для її розгляду буде призначено захід демократії участі.

4.6. Об’єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів і за умови тотожності передбачених локації, мети, завдання, та результативних показників.

4.7. Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій відповідно до вимог цього Положення.

4.8. Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення, зокрема на засіданні Координаційної ради. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій. Внесення можливих змін до проектних пропозицій можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

5.        ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНИХ ПРOПОЗИЦІЙ  

5.1. Особа, відповідальна за фінанси та бухгалтерський облік селищної ради, веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі Новоайдарської селищної ради.

5.2. Особа, відповідальна за фінанси та бухгалтерський облік селищної ради, перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проектної пропозиції, і доповідає про результати перевірки на засіданні Координаційної ради. Передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних працівників Новоайдарської селищної ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій (з використанням уніфікованого бланку розгляду проектних пропозицій, в разі затвердження селищною радою такого бланку);

5.3. У рамках бюджету участі не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що:

5.3.1. Розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;

5.3.2. Не є цілісними, а мають фрагментарний характер;

5.3.3. Суперечать затвердженим цільовим програмам Новоайдарської селищної ради, або дублюють заходи, які передбачені цими програмами, якщо під такі заходи проектом бюджету передбачено фінансування;

5.3.4. Суперечать чинному законодавству України;

5.3.5. Мають обмежений доступ для мешканців Новоайдарської селищної ради.

5.3.6. Передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру.

5.4. Особа, відповідальна за зв’язки з громадськістю, оприлюднює подані проектні пропозиції на офіційному веб-сайті  Новоайдарської селищної ради у розділі «Бюджет участі» та передає в електронному або паперовому вигляді до Координаційної ради.

5.5. За результатами розгляду проектних пропозицій Координаційна рада формує перелік тих, що відповідають вимогам цього Положення та будуть представлені для голосування. Оприлюднює перелік на офіційному веб-сайті Новоайдарської селищної ради.

5.6. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають.

ДОДАТКИ до Положення